Build & Design
สสอ.
นายณัทกร วิฑิตถิรานันท์
สาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง

– บริการสุขภาพได้มาตรฐาน
– บริหารจัดการได้อย่างโปร่งใส
– ร่วมใจภาคีเครือข่าย
– มุ่งหมายสุขภาวะประชาชน

โทรศัพท์/Fax : 045-308026
Email : ssodmd@gmail.com
Facebook : สสอ.ดอนมดแดง