ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร เป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566 นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ดังต่อไปนี้

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

  1. นางสาวชมพูนุช หอมหวล
  2. นางสาวกัณฐิกา เคนบุญ
  3. นางสาวกวิสรา ประมวลสุข
  4. นางสาวลัดเกล้า สอดศรี
  5. นางสาวปวิณา ชิณโชติ
  6. นางสาวจิตรสุดา ส่งเสริม
  7. นางสาวเอมอร มุ่งหมาย
  8. นางสาวพิชญา หอมสมบัติ

ข. กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

สอบประเมินในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 น. และ ครั้งที่ 2 สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.30 น.ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง