ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

บัดนี้การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแลัว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

ลำดับเลขประจำตัวสอบชื่อ – สกุลได้ลำดับที่
1004นางสาวลัดเกล้า สอดศรีผ่านการคัดเลือก
2001นางสาวชมพูนุช หอมหวลสำรองลำดับที่ 1
3008นางสาวพิชญา หอมสมบัติสำรองลำดับที่ 2

บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกเมื่อครบกำหนด 2 ปี นับแต่วันประกาศรายชื่อเป้นต้นไป และในอายุบัญชีถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้บัญชีที่ได้ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย คือ

  1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่สอบได้
  2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างในเวลาที่กำหนดและไม่เข้าปฏิบัติราชการตามเวลาที่กำหนด
  3. หากภายหลังปรากฏว่า ผู้ผ่านการเลือกสรรผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ

ให้ผู้มีรายชื่อตามลำดับบัญชีข้างต้นมา รายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ที่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566