Slide 1
DONMOTDEANG DISTRICT PUBLIC HEALTH OFFICE
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง

เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามมาตรา 63
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

Slide 2
DONMOTDEANG DISTRICT PUBLIC HEALTH OFFICE
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง

เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่มีคุณภาพ รวมพลังสังคม
เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ภายในปี 2570

Slide 3
DONMOTDEANG DISTRICT PUBLIC HEALTH OFFICE
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอดอนมดแดง

เป็นเลิศด้านการบริหาร ได้มาตรฐานด้านบริการ
รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา พัฒนาเป็นนิจ จิตบริการ ทำงานเป็นทีม

previous arrow
next arrow

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข

M

Mastery
เป็นนายตนเอง

ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม

O

Originality
เร่งสร้างสิ่งใหม่

ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม

P

People Centered
ใส่ใจประชาชน

ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม

H

Humility
ถ่อมตนอ่อนน้อม

ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ สสอ.ดอนมดแดง

Click ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
โครงสร้างกลุ่มงานใน สสอ.
01.

กลุ่มงานบริหาร

1 งานบริหารงานทั่วไป
2 งานตรวจสอบและควบคุมภายใน
3 งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
4 งานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
5 งานประสานองค์กรภายนอก
6 งานนิติการ
7 งานนโยบายเร่งด่วน
8 งานประกันสุขภาพ
9 งานประกอบโรคศิลปะ
10 งานกำกับดูแลหน่วยบริการในสังกัด

02.

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

1 งานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
2 งานข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
3 งานนิเทศและติดตามประเมินผล
4 งานวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพและสนับสนุนวิชาการ
5 งานนโยบายเร่งด่วน
6 งานประสานองค์กรภายนอก
7 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน/ฝึกอบรม
8 งานเผยแพร่ผลงานวิชาการ
9 งานควบคุมมาตรฐานหน่วยบริการ
10 งานสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
11 งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
12 งานอุบัติเหตุและภัยพิบัติ
13 งานสนับสนุน/พัฒนาคุณภาพบริการ
14 งานสนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ
15 งานสนับสนุนหน่วยแพทย์ พอสว.
16 งานพัฒนาบุคลากร/พัฒนาหน่วยบริการ
17 งานบริการสาธารณสุขเฉพาะด้าน
18 การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

03.

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

1 งานส่งเสริมสุขภาพ (อนามัยแม่และเด็ก-วางแผนครอบครัว-โภชนาการ-อนามัยโรงเรียน)
2 งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
3 งานควบคุมและป้องกันโรคไม่ติดต่อ
4 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
5 งานอาชีวอนามัย
6 งานทันตสาธารณสุข
7 งานสุขภาพจิตและยาเสพติด
8 งานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
9 งานควบคุมและเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ
10 งานระบาดวิทยา
11 งานกฎหมายสาธารณสุข